• +302103229303
  • apc@apc.gr

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έντονες είναι οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) και το μέλλον της γεωργίας μετά το 2013. Την ίδια ώρα λίγοι μάλλον γνωρίζουν ότι την 31.12.2012 έληξε η ισχύς της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.) και προβληματισμός υπάρχει για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Η διαδικασία αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.) της Ε.Ε. άρχισε τον Ιούλιο του 2011 με τη δημοσίευση του πακέτου μεταρρυθμίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη περιέγραψε την υφιστάμενη πολιτική ως αποτυχία και παρουσίασε μια μεταρρύθμιση που εισάγει την αειφόρο προσέγγιση που είναι ουσιώδης, εάν θέλουμε η αλιευτική βιομηχανία να έχει μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις μεταρρύθμισης στοχεύουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να είναι ο Ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος οικονομικά βιώσιμος και να ενθαρρυνθεί η υδατοκαλλιέργεια προς όφελος των περιοχών που εξαρτώνται από αυτές τις δραστηριότητες όσο και προς όφελος των καταναλωτών.

Κύρια στοιχεία της αλιευτικής μεταρρύθμισης

Η αειφορία είναι η καρδιά της προτεινόμενης μεταρρύθμισης. Τρία είναι τα κύρια στοιχεία των προτάσεων που στοχεύουν στον τερματισμό της υπεραλίευσης και στο να κάνουν την αλιεία αειφόρα. (1) Μέγιστη Αειφόρος Απόδοση (MSY). Η έννοια αυτή σαν μια ρυθμιστική αναφορά της αλιευτικής διαχείρισης θα επιτρέψει σ’ όλα τα αποθέματα να αναταχθούν σε υγιή επίπεδα που θα μεγιστοποιήσουν το αλίευμα των ψαράδων. Η νομική υποχρέωση να αναταχθούν υπό εξάντληση ιχθυοαποθέματα αρχής γενομένης από το 2015 μέχρι το 2020 σε επίπεδα πάνω από το MSY και η απαίτηση να τεθούν στόχοι αλιείας βασισμένοι σε επιστημονικά δεδομένα είναι τα εργαλεία για να επιτευχθούν. (2) Η υποχρεωτική εκφόρτωση όλων των απορρίψεων μη εμπορεύσιμων αλιευμάτων αντί της ανεξέλεγκτης απόρριψης στη θάλασσα, δηλ. η εκφόρτωση στην ξηρά όλων των αλιευμάτων ανεξάρτητα από τη διάθεσή τους στην αγορά. (3) Η υιοθέτηση της αρχής λήψης αποφάσεων για αλιευτική διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο με συμμετοχή των ψαράδων και άλλων φορέων όπου θα λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην ιδιαίτερη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας (την οποία όμως δεν έχει ορίσει επακριβώς), στην ανάπτυξη της αειφόρου υδατοκαλλιέργειας, την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, την ενδυνάμωση του τομέα αλιείας, την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, τον τερματισμό της εξάρτησης από επιδοτήσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες περιοχές και την υπεύθυνη αλιεία στις θάλασσες εκτός Ε.Ε.

Εξέλιξη της αναθεώρησης της Κ.Αλ.Π.

Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι τώρα αντικείμενο διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας και το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο – για πρώτη φορά συνδιαμορφωτής νομοθεσίας στον αλιευτικό τομέα – εργάζεται εντατικά στις προτάσεις για περισσότερο από ένα έτος. Έδωσε την πρώτη γνώμη του στα δύο από τα τρία κείμενα της νέα Κ.Αλ.Π. όπου μόνο στο κείμενο που αφορά το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιων και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) συνεχίζει τη συζήτησή του. Στις 6 Φεβρουαρίου με ευρεία πλειοψηφία (502 ψήφοι υπέρ, 137 κατά και 27 αποχές) εγκρίθηκε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση της Κ.Αλ.Π., θέτοντας την περιβαλλοντική αειφορία στις προτεραιότητές της. Η υιοθέτηση μιας πολιτικής που προβλέπει την αειφόρο διαχείριση των αποθεμάτων με MSY από το 2015 και που υιοθετεί την τιμωρία για την μη εκφόρτωση των απορριπτόμενων ψαριών, ήταν οι πυλώνες της απόφασης. Η ύπαρξη 3.000 και πλέον τροπολογιών επί του κειμένου είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος, αλλά και της ύπαρξης ισχυρών τοπικών, εθνικών και ιδεολογικών γραμμών για την εν λόγω μεταρρύθμιση. Αντίστοιχα το Συμβούλιο Υπουργών είχε μια πρώτη συμφωνία του Ιουνίου 2012 υπό Δανική Προεδρία. Τώρα υπό την Ιρλανδική Προεδρία τέθηκε μια φιλόδοξη ατζέντα για την επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας στα υπολειπόμενα σημεία των προτάσεων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εκκρεμότητες πάνω στην εφαρμογή της απαγόρευσης απορρίψεων ψαριών στη θάλασσα και τον τρόπο εκφόρτωσης στην ξηρά, τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των δημόσιων πόρων του Ε.Τ.Θ.Α. και απαιτούνται συμβιβασμοί. Ένα σημαντικό βήμα έγινε στις 26 Φεβρουαρίου όταν υπήρξε πολιτική συμφωνία για τη σταδιακή – χρονικά – υλοποίηση της υποχρεωτικής εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων στην ξηρά.

Τα επόμενα βήματα

Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να ψηφίσει επί του Ε.Τ.Θ.Α. (στην Επιτροπή Αλιείας τον Μάιο και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο). Ήδη εκατοντάδες τροπολογίες βρίσκονται υπό συζήτηση.

Τα άλλα δύο νομοθετικά κείμενα έχουν εισέλθει ήδη στη φάση όπου Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο με τη βοήθεια της Επιτροπής προσπαθούν να φθάσουν σε συμφωνία. Ομάδες τριμερείς εργάζονται για την επίτευξη συμβιβαστικών προτάσεων, προσδοκώντας να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2013 και την ελπίδα να ξεκινήσει η εφαρμογή της στις αρχές του 2014.

Οι θέσεις της Ελλάδας

Παρά τα έντονα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αλιεία και το αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί οι αλιευτικές εκμεταλλεύσεις των ψαράδων (παράκτια και μέση αλιεία) υποτονική είναι η αντιμετώπιση της σημαντικής αυτής πρόκλησης από την Ελληνική Πολιτεία. Επί χρόνια μη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, μη έγκριση διαχειριστικών σχεδίων για κύρια αλιευτικά εργαλεία (μηχανότρατες, βιτζότρατες), μη εφαρμογή κανονισμού ελέγχου αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι μερικά από τα κομβικά σημεία που συνθέτουν τη σημερινή πραγματικότητα στα αρμόδια υπουργεία.

Όσον αφορά τα κρίσιμα εκκρεμή και προς ψήφιση θέματα, η χώρα μας εμμένει στη συνέχιση του καταστροφικού μέτρου της διάλυσης αλιευτικών σκαφών, αδιευκρίνιστο παραμένει το πώς θα εφαρμόσει την υποχρεωτική εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων, λαμβανομένης υπόψη της πολυσχιδούς μορφολογίας των ελληνικών ακτών και του διάσπαρτου στόλου παράκτιας αλιείας, ενώ όσον αφορά τον ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών δεν ζητείται η ύπαρξη διακριτής χρηματοδοτικής γραμμής στα πλαίσια της νέας Κ.Αλ.Π.

Παράλληλα, η αλιεία και υδατοκαλλιέργεια πρέπει να ενσωματωθούν στα πλαίσια μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αν η χώρα επιθυμεί να διατηρήσει, τόσο τον κρίσιμο – από οικονομική και γεωστρατηγική άποψη – τομέα της θαλάσσιας αλιείας, όσο και την υδατοκαλλιέργεια που έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιχθυολόγος – APC A.E.

ΨΑΧΝΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑ Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ_(AGRENDA 3 5 2013)

Πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Φεβρουαρίου επίσκεψη αντιπροσωπείας ADF της Σαουδικής Αραβίας, με επικεφαλής τον Eng. Jaber Mohammed Al Shehri – Deputy Minister of Fisheries Affairs και πολυμελούς ακολουθίας του. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η προοπτική συνεργασίας, αλλά και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Η APC Α.Ε. συμμετείχε με τον Πρόεδρό της κ. Ν. Αναγνόπουλο και παρουσίασε τη δυνατότητα συνεργασίας της σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης (θεσμικό πλαίσιο, χωροταξικός σχεδιασμός) και οργάνωσης επιχειρήσεων με στόχο τις εξαγωγές προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.

Προβολή Παρουσίασης

Η APC s.a. ανέλαβε μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε η ΕΤΑΛ Α.Ε. τον «Ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης δικτύου καταδυτικών διαδρομών – (καταδυτικών πάρκων) και εδραίωσης καταδυτικού τουρισμού και επισκεψιμότητας παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος στους Δήμους Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου».
Στη μελέτη η APC s.a. θα συνεργαστεί με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μετά από διεθνή διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ ανατέθηκε το έργο "Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ" στην Κοινοπραξία «APC ADVANCED PLANNING–CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ–ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΚΚΑΣ».
Με το έργο αυτό τίθεται σε εφαρμογή η πολιτική για την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής στην Ελλάδα, που αποτελεί Κοινοτική υποχρέωση της χώρας.
Στην Ομάδα Έργου της APC s.a. - εκτός από το επιστημονικό της προσωπικό - συμμετέχουν καθηγητές εξειδικευμένοι σε θέματα θαλασσών από το Χημικό και Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Βιολογικό του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η APC Α.Ε. σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών υλοποίησαν το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην εκπόνηση των Στρατηγικών Μελετών υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο και το Κατάκολο" που ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας APC s.a. Νίκος ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα "Υδατοκαλλιέργειες και νέα Κ.ΑΛ.Π.".

AQUACULTURE
Thank you for your kind invitation, it is a pleasure for me to be here today.
Meetings, such as this, in which the national authorities and other stakeholders of the Adriatic and Ionian countries discuss for an effective approach and cooperation are really needed.
I was in the past in the international conferences for fisheries cooperation in Heraklion and Venice.
A lot of discussions, words, but no facts.
Working for 30 years on aquaculture sector - an important and raising sector - I would like to focus on it, and the Adriatic Ionian countries.
A. Adriatic and Ionian sea are sensitive marine zones with serious environmental problems (pollution, overfishing, urban and tourism on coastal zone, etc). But in the same time having a look on marine aquaculture we can see Greece (western Greece, Epirus and Ionian islands regions), Italy, Albania, Montenegro, Croatia, Slovenia, have a significant production of sea bass (D. labrax), sea bream (S. auratus), mussels (M. galloprovincialis), flat oysters (Ostrea edulis), clams (Chamelea gallina, Tapes philippinarum), white sea bream (Diplodus sargus), Sharpsnout Sea bream (Puntazzo puntazzo), Pandora (Pagellus erithrynus), Umbrine (Umbrina cirrosa), dentex (D. dentex) and blue fin tuna (T. thynnus).

In parallel there are the most important lagoons in the Mediterranean (Messolongi - GR, Venice – IT, Butrinti – AL) in which extensive and semintensive aquaculture systems are applied.
The EC aquaculture sector has stagnated for many years despite its big potential for development and the growing demand for aquaculture products. This stagnation is due to the increasing import from third countries (mainly Asia and Africa) of cheap aquaculture products, which are often not produced with the high European sanitary, environmental and food security standards. It is evident that the EC has to step up its aquaculture production and compete with third countries in the field. The same phenomenon was in the ex – Yugoslavia countries and Albania due to political changes.
The policy for aquaculture would assure the economic, social and environmental sustainability of this sector.
B. Looking in the proposal for a new Regulation on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) (com 2011/425f) we can find that:
Aquaculture contributes to growth and jobs in coastal and rural regions. Therefore, it is crucial that the EMFF is accessible to aquaculture enterprises. In order to increase the competitiveness and economic performance of aquaculture activities it is vital to stimulate innovation and entrepreneurship. Therefore the EMFF should support innovative operations and business development.
New forms of income combined with aquaculture activities have already shown their added value for business development. Therefore the EMFF should support these complementary activities outside aquaculture such as angling – tourism, educational or environmental activities.
Investment in human capital is also vital to increase the competitiveness and economic performance of aquaculture activities. Therefore, the EMFF should support lifelong learning and networking stimulating the dissemination of knowledge as well as advisory services helping to improve the overall performance and competitiveness of operators.
In order to promote environmentally sustainable aquaculture, the EMFF should support aquaculture activities which are highly respectful of the environment, the conversion of aquaculture enterprises to eco – management, the use of audit schemes as well as the conversion to organic aquaculture.
In the area of international relations the EMFF may support the following types of operations:
a) voluntary funding provided to the United Nations organisations as well as voluntary funding provided to any international organisation active in the field of Law of Sea
b) voluntary financial contributions to preparations for new international organisations or preparation of new international treaties which are of interest to the European Union
c) voluntary financial contributions to work or programmes carried out by international organisations which are of special interest to the European Union
d) financial contributions to any activity (including working, informal or extraordinary meetings of contracting parties) which upholds the interests of the European Union in international organisations and strengthens cooperation with its partners in these organisations. In this connection, when the presence of representatives of third countries in negotiations and meetings within international forums and organisations becomes necessary for the European Union interests, the EMFF shall bear the costs of their participation.
C. Under this point of view the Adriatic – Ionian countries could work together on the followings topics for the sustainable development of aquaculture:
• innovation in aquaculture introducing new techniques (i.e. recirculated systems, off – shore farms), new products (forms and species), technical knowledge to reduce the impact on the environment
• collaboration between enterprises and scientific and technical bodies
• support investments contributing to:
- adding value to aquaculture products
- diversification of the income through development of complementary activities such as ecotourism
• harmonize national legislation with international and Union environmental protection legislation as well as Maritime Spatial Planning for aquaculture
• Environmental Impact Assessment
• aquatic animal health and welfare on public health legislation
• health and safety standards
• marketing and business strategies
• organize lifelong learning, dissemination of scientific knowledge and innovative practices
• organize networks and exchange of experience and best practice among aquaculture enterprises or professional organisations and other stakeholders
• identification and mapping of most suitable areas for aquaculture development
• conversion of conventional aquaculture production methods into organic aquaculture
• support forms of extensive aquaculture including conservation and improvement of the environment, biodiversity, management of the landscape and traditional features of aquaculture zones
• inclusion of aquaculture in sustainable development of fisheries areas through integrated local development strategies.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

Recent Tweets

APC SA

RT @EU_MARE: As promised, presentations & conclusions of our workshop on digital tools for #SmallScaleFisheriesFuture are online! The contr…

APC SA

RT @MINOUW2015: *New blog* > https://t.co/BWnAc7mMVY < What are the benefits of adopting more selective gear? Our studies show that initia…

Follow APC SA on Twitter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter