• +302103229303
  • apc@apc.gr
18 Μαϊ 2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 7

Α. Στην ενότητα Ι «Γενικά Κριτήρια» (του Κεφαλαίου Α – πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας – σελίδα του Σχεδίου 39), αναφέρονται οι αποστάσεις που πρέπει να απέχουν οι μεμονωμένες μονάδες από εγκαταστάσεις άλλων δραστηριοτήτων.

Παρατηρήσεις:

- Η απόσταση των δύο (2) ν.μ. από Λιμενικές εγκαταστάσεις κ.λπ., θεωρούμε ότι είναι μεγάλη, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι
- Η αναφορά στις μονάδες βιολογικής ή μη βιολογικής καλλιέργειας θα πρέπει να περιληφθεί στην ενότητα ΙΙ «Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (περίπτωση α – Σελίδα 40)
- Το πρώτο εδάφιο που αφορά «τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας», δεν είναι σαφές και πρέπει να αναδιατυπωθεί:

Προτάσεις:

- Η απόσταση από λιμενικές εγκαταστάσεις κ.λπ. να ορισθεί στο ένα (1) ν.μ.
- Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου που αφορά τις «εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας» να διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Απόσταση της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας από θαλάσσιες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας, ανάλογα με τις ηθολογικές ανάγκες του εκτρεφόμενου είδους».

Β. Στην ενότητα ΙΙ του Κεφαλαίου Α – παράγραφος 1 «Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (περίπτωση α – Μονάδες θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες – σελίδα 40), παρατηρούνται τα εξής:

- Δεν γίνεται αναφορά στη δυναμικότητα ή στη μισθωμένη έκταση των μονάδων, ως βασικής παραμέτρου ίδρυσης τους.
- Όσον αφορά τις μονάδες βιολογικής κι μη βιολογικής καλλιέργειας θα πρέπει να περιληφθούν, όπως προαναφέρθηκε, στην ενότητα αυτή με την παρατήρηση ότι η απόσταση των χιλίων (1.000) μέτρων αποτελεί ρύθμιση που έρχεται σε αντίθεση με την Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αριθ. 95767/2010 (ΦΕΚ 1343 Β/31-8-2010) με την οποία ορίζεται απόσταση μεταξύ τους 500 μ.
Εξάλλου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις υφιστάμενες μονάδες που επιθυμούν να μετατραπούν σε βιολογικές, καθόσον στην πλειονότητά τους απέχουν μεταξύ τους 500 μ.
- Επίσης στην ενότητα αυτή καθορίζεται και η απόσταση μεταξύ ΠΟΑΥ τουλάχιστον στα 10 ν.μ.
Με τη ρύθμιση αυτή που σε κάθε περίπτωση είναι υπερβολική, περιορίζεται σημαντικά η χωροθέτηση ΠΟΑΥ, που ως οργανωμένοι υποδοχείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αποτελούν προτεραιότητα για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου.

Πρόταση:

- Να προστεθεί στην περίπτωση α της ενότητας ΙΙ εδάφιο, ως ακολούθως:

«- Η μισθωμένη έκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, είτε μεμονωμένης είτε αυτή εντάσσεται σε ΠΟΑΥ ή και ΠΑΣΜ, θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) στρέμματα και δεν θα υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα, ανεξάρτητα από το είδος εκτροφής.

- Στις περιπτώσεις που η μισθωμένη έκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από πάρκα εκτροφής, η έκταση των πάρκων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) στρεμμάτων και εφόσον αυτά είναι περισσότερα των δύο (2), ένα τουλάχιστον θα παραμένει ανενεργό.

Το ανενεργό ή τα ανενεργά πάρκα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25% της συνολικής μισθωμένης έκτασης.»

- Να προστεθεί εδάφιο που θα ορίζει την απόσταση μονάδων βιολογικής και μη βιολογικής καλλιέργειας στα 500 μ.
- Η απόσταση μεταξύ των ΠΟΑΥ να ορισθεί στα δύο (2) ν.μ.

Γ. Στην παράγραφο 3 α του άρθρου 7 αναφέρονται τα ακόλουθα:
«α. Η χωροθέτηση μονάδων οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας γλυκέων υδάτων (πεστροφοκαλλιέργεια, κυπρινοκαλλιέργεια) δεν επιτρέπεται σε περιοχές που τα ύδατά τους έχουν κριθεί ακατάλληλα για καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438 Β). (συμπλήρωση διατάξεων για τα άλλα είδη)»

Παρατήρηση:

Με δεδομένο ότι οι Οδηγίες ΕΟΚ 78/659/18-7-1978 και 79/923/30-10-1979 που αφορούν στην ποιότητα επιφανειακών νερών για τη «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και στην «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», αντίστοιχα, και σε συμμόρφωση των οποίων έχει εκδοθεί η παραπάνω ΚΥΑ, καταργούνται από 1/1/2014, με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ, η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να διατυπωθεί ανάλογα, λαμβανομένου υπόψη και του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ισχύος του ΕΠΧΣΑΑΥ.

Πρόταση:

Η παράγραφος 3 α να διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Η χωροθέτηση μονάδων οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας ψαριών γλυκέων υδάτων (σαλμονιδών και κυπρινιδών) δεν επιτρέπεται σε περιοχές που τα ύδατά τους έχουν κριθεί ακατάλληλα για τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 46399/1358/1986 (ΦΕΚ 438 Β) και όπως αυτή τροποποιηθεί / αντικατασταθεί στα πλαίσια των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων».

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:36

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

Recent Tweets

APC SA

RT @EU_MARE: As promised, presentations & conclusions of our workshop on digital tools for #SmallScaleFisheriesFuture are online! The contr…

APC SA

RT @MINOUW2015: *New blog* > https://t.co/BWnAc7mMVY < What are the benefits of adopting more selective gear? Our studies show that initia…

Follow APC SA on Twitter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter